• معرفی کمیسیون
   • انجمن مباحثه
   • کمیسیون ارتباط و صنعت

    معرفی کمیسیون ارتباط و صنعت

    برنامه جلسات
    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    فهرست جلسات برگزار شده
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان خراسان رضوی می باشد.
مجری: پورتال سامان