• معرفی کمیسیون
   • انجمن مباحثه
   • کمیسیون اطلاع رسانی و روابط عمومی

    معرفی کمیسیون اطلاع رسانی و روابط عمومی

    برنامه جلسات
    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    فهرست جلسات برگزار شده
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان خراسان رضوی می باشد.
مجری: پورتال سامان