•  
    اعضاء شورای انتظامی

     شورای انتظامی استان:

      فربد قاسمی طوسی

    سمت سازمانی : رئیس شورای انتظامی استان
    پست الکترونیک : farbod1977@yahoo.com
    عنوان شرکت : مهندسی کامپیوتر طوس
     
     

     پیام ندایی

    سمت سازمانی : نایب رئیس شورای انتظامی استان
    پست الکترونیک : pnedaie@partlastiic.com
    عنوان شرکت : پارت لاستیک-دانشگاه علمی کاربردی پارت لاستیک
     
     

     حسین قریب

    سمت سازمانی : دبیر شورای انتظامی استان
    پست الکترونیک : info@rayansiteco.com
    عنوان شرکت : گسترش صنعت رایانه
     
     

     شیرین اصولی قره آغاجی

         سمت سازمانی : عضو شورای انتظامی استان
         پست الکترونیک : shirin_osouli@yahoo.com
         عنوان شرکت : داده پرداز معاصر
     

     علیرضا شاه عالمی

         سمت سازمانی : عضو حقوقدان شورای انتظامی استان
         پست الکترونیک : ali.shahalami@gmail.com
         حقوقدان
       

     

     

    شورای انتظامی تجدید نظر استان:

     

     

     

     علی بهرامی زاده

         سمت سازمانی : رئیس شورای انتظامی تجدید نظر استان
         پست الکترونیک : 
         عنوان  : 

     

     مرتضی کسائیان نائینی

    سمت سازمانی : نائب رئیس شورای انتظامی تجدید نظر استان
    پست الکترونیک : mkasaeyann@gmail.com
    عنوان شرکت : خدمات پشتیبانی نیرو
     
     

     ایرج لایق خیر آبادی

    سمت سازمانی : عضو شورای تجدید نظر استان
    پست الکترونیک : 
    عنوان  : 
     
     

     محمدرضا سمیعی

    سمت سازمانی : عضو شورای اننتظامی استان
    پست الکترونیک : samiee-m@mashhad.ir
    مشاور: شبکه و انتقال داده ها و امنیت اطلاعات- مدیریت
     
     

     فاطمه جان محمدی

         سمت سازمانی : عضو حقوقدان شورای تجدید نظر استان
         پست الکترونیک : 
         عنوان  : 


     

     فایل
     
    فرم شورای انتظامی63.4  کیلوبایت