• معرفی کمیسیون
   • انجمن مباحثه
   •  
    اعضاء
    پیام ندایی
    سمت سازمانی : عضو هیات مدیره - نماینده مشاوران
    پست الکترونیک : pnedaie@partlastiic.com
    مشاور : مدیریت و آموزش
    چکیده سوابق صنفی: عضو هیات مدیره دوره سوم
     
    اکبر صادقی مقدم
    سمت سازمانی :
    پست الکترونیک :
    مشاور :
    چکیده سوابق صنفی:
     
    محمدراستگو
    سمت سازمانی :
    پست الکترونیک :
    عنوان شرکت :
    چکیده سوابق صنفی: 
     
    محمد علی چوپانیان 
    سمت سازمانی :
    پست الکترونیک :
    عنوان شرکت : 
    چکیده سوابق صنفی: 
     
    سحر ایران نژاد
    سمت سازمانی :
    پست الکترونیک :
    عنوان فروشگاه :
    چکیده سوابق صنفی:
     
    کاظم پوررنگ 
    سمت سازمانی :
    پست الکترونیک :
    مشاور :
    چکیده سوابق صنفی:
     
    بنفشه محسنی
    سمت سازمانی :
    پست الکترونیک :
    مشاور :
    چکیده سوابق صنفی: