• معرفی کمیسیون
   • انجمن مباحثه
   • کمیسیون ارتباط و صنعت

    معرفی کمیسیون ارتباط و صنعت

    برنامه جلسات
    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    فهرست جلسات برگزار شده
    عنوان جلسه تاریخ ساعت