• معرفی کمیسیون
   • جلسات
   • انجمن مباحثه
   • کمیسیون نرم افزار
    بر اساس مواد 22 و  23 اساسنامه تشکیل سازمان نظام صنفی رایانه ای در کشور، برای اداره امور کلان نظام، شورای مرکزی مرکب از 23 عضو اصلی و 6 عضو علی‌البدل برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. شورای مرکزی دارای یک رئیس، دو نایب رئیس و یک خزانه‌دار است. در صورت استعفا، فوت و یا فقدان صلاحیت هر یک از اعضای شورای مرکزی، اعضای علی‌البدل همان شاخه به ترتیب آراء مأخوذه جایگزین وی خواهند شد.
    برنامه جلسات
    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    فهرست جلسات برگزار شده
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
   • فهرست جلسات برگزارشده
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    تست ۱۳۹۷/۰۸/۰۸ 11:00 تا 11:00
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان خراسان رضوی می باشد.
مجری: پورتال سامان